SATIŞ OFİSİ YOL

FABRİKA SAHA

KANTAR

MAL KABUL ALANI

MAL KABUL

MAL KABUL RANDIMAN

AMBAR-4

KABUKLU ELEME ALT

KABUKLU ELEME ÜST

KIRIM

B BLOK 2. KAT KORİDOR KIRIM

B BLOK 3. KAT ELEKLERİ

SEÇME BANDI-2

BİG BAG MAKİNA

LABORATUVAR-1

ÜRETİM SAHA 1

ÜRETİM SAHA-2